Zinkensdamms tunnelbanestation / Zinkensdamm subway station

Från oktober 2023–november 2024 visas Marie-Louise Ekmans konst i Stockholms tunnelbana.

På Zinkensdamms spårväggar hänger två elva meter långa bilder med Marie-Louise Ekmans typiska rutindelning. Målningarna, som har bearbetats digitalt av konstnären Max Olofsson, är fulla med drömska och vardagliga detaljer som går att lägga ihop till nya berättelser om och om igen. De två verken – "En tusendels sekund" och "2020" – tar fasta på hur elastisk tid är och hur livet är uppbyggt av många korta sammanlänkade ögonblick.

Marie-Louise Ekmans konstnärskap sträcker sig från måleri, film och manusförfattande till teaterregi. Teatern med dess referenser – roller, masker, scenrum – dyker ofta upp som metafor i Ekmans konst. Bildrummet är ofta starkt avgränsat och figurerna avbildade framifrån, något som påminner om teaterscenens rum.

Marie-Louise Ekman lärde känna Max Olofsson under tiden hon var rektor på Kungliga konsthögskolan i Stockholm och Max Olofsson studerade där. Att involvera honom i projektet med att bearbeta hennes målningar för att passa det helt annorlunda formatet på Zinkensdamms spårväggar har varit en mycket viktig del i projektet. Max Olofsson har fått väldigt fria tyglar i arbetet och har valt att flytta runt lite bland bildrutorna, ta bort en del och förstärka färgerna men utan att lägga till några nya element.

Foto: Hans Ekestang


From October 2023–November 2024, Marie-Louise Ekman's art is on display in Stockholm's subway.

On Zinkensdamm's track walls hang two eleven meter long pictures with Marie-Louise Ekman's typical routine division. The paintings, which have been digitally processed by the artist Max Olofsson, are full of dreamy and everyday details that can be put together to create new stories over and over again. The two works – "One thousandth of a second" and "2020" – focus on how elastic time is and how life is made up of many short interconnected moments.

Marie-Louise Ekman's artistry ranges from painting, film and screenwriting to theater direction. The theater with its references – roles, masks, stage space – often appears as a metaphor in Ekman's art. The pictorial space is often strongly demarcated and the figures depicted from the front, something reminiscent of theater stage space.

Marie-Louise Ekman got to know Max Olofsson during the time she was rector at the Royal Academy of Arts in Stockholm and Max Olofsson studied there. Involving him in the project of reworking her paintings to fit the completely different format of Zinkensdamm's track walls has been a very important part of the project. Max Olofsson has been given very free rein in the work and has chosen to move around a bit among the frames, remove some and enhance the colors but without adding any new elements.

Marie-Louise Ekman

Övrigt / Miscellaneous